13.12.2023 -

Latvia plans to borrow EUR 3 billion next year